Polisi Preifatrwydd - iStaunch

 Polisi Preifatrwydd - iStaunch

Mike Rivera

Dyddiad effeithiol: Medi 26, 2019

Gweld hefyd: Sut i wybod a rwystrodd Rhywun Eich Rhif Heb Alw (Diweddarwyd 2023)

Rydym yn defnyddio Ezoic i ddarparu gwasanaethau personoli a dadansoddol ar y wefan hon, gan fod polisi preifatrwydd Ezoic o'r fath mewn grym a gellir ei adolygu yma .

iStaunch (“ni”, “ni”, neu “ein”) sy’n gweithredu’r wefan //www.istaunch.com/ (y cyfeirir ati yma wedi hyn fel y “Gwasanaeth”).

Y dudalen hon yn eich hysbysu am ein polisïau ynghylch casglu, defnyddio a datgelu data personol pan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaeth a'r dewisiadau sydd gennych yn gysylltiedig â'r data hwnnw.

Rydym yn defnyddio eich data i ddarparu a gwella'r Gwasanaeth. Trwy ddefnyddio'r Gwasanaeth, rydych yn cytuno i gasglu a defnyddio gwybodaeth yn unol â'r polisi hwn. Oni ddiffinnir yn wahanol yn y Polisi Preifatrwydd hwn, mae gan y termau a ddefnyddir yn y Polisi Preifatrwydd hwn yr un ystyr ag yn ein Telerau ac Amodau, sydd ar gael o //www.istaunch.com/

Casglu A Defnyddio Gwybodaeth

Rydym yn casglu sawl math gwahanol o wybodaeth at wahanol ddibenion er mwyn darparu a gwella ein Gwasanaeth i chi.

Mathau o Ddata a Gasglwyd

Data Personol

Wrth ddefnyddio ein Gwasanaeth, efallai y byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy benodol y gellir ei defnyddio i gysylltu â chi neu eich adnabod (“Data Personol”). Yn bersonol, gall gwybodaeth adnabyddadwy gynnwys, ond nid yw'n gyfyngedig i:

 • Cwcis a Data Defnydd

Data Defnydd

Rydym gall hefyd gasglu gwybodaeth ar sut yMae'r gwasanaeth yn cael ei gyrchu a'i ddefnyddio (“Data Defnydd”). Gall y Data Defnydd hwn gynnwys gwybodaeth megis cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd eich cyfrifiadur (e.e. cyfeiriad IP), math o borwr, fersiwn porwr, tudalennau ein Gwasanaeth yr ydych yn ymweld â nhw, amser a dyddiad eich ymweliad, yr amser a dreuliwyd ar y tudalennau hynny, unigryw dynodwyr dyfais a data diagnostig arall.

Tracio & Data Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnolegau olrhain tebyg i olrhain y gweithgaredd ar ein Gwasanaeth a chadw gwybodaeth benodol.

Mae cwcis yn ffeiliau gyda swm bach o ddata a all gynnwys unigryw dienw dynodwr. Anfonir cwcis i'ch porwr o wefan a'u storio ar eich dyfais. Y technolegau olrhain a ddefnyddir hefyd yw goleuadau, tagiau, a sgriptiau i gasglu ac olrhain gwybodaeth ac i wella a dadansoddi ein Gwasanaeth.

Gallwch gyfarwyddo'ch porwr i wrthod pob cwci neu i nodi pryd mae cwci yn cael ei anfon. Fodd bynnag, os nad ydych yn derbyn cwcis, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio rhai rhannau o'n Gwasanaeth.

Enghreifftiau o'r Cwcis a ddefnyddiwn:

 • Cwcis Sesiwn. Rydym yn defnyddio Cwcis Sesiwn i weithredu ein Gwasanaeth.
 • Cwcis Dewis. Rydym yn defnyddio Cwcis Dewis i gofio eich dewisiadau a gosodiadau amrywiol.
 • Cwcis Diogelwch. Rydym yn defnyddio Cwcis Diogelwch at ddibenion diogelwch.

Defnyddio Data

Mae iStaunch yn defnyddio'r data a gasglwyd at wahanol ddibenion:

 • Idarparu a chynnal y Gwasanaeth
 • Er mwyn eich hysbysu am newidiadau i'n Gwasanaeth
 • I'ch galluogi i gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein Gwasanaeth pan fyddwch yn dewis gwneud hynny
 • I ddarparu gofal cwsmer a chymorth
 • Darparu dadansoddiad neu wybodaeth werthfawr fel y gallwn wella'r Gwasanaeth
 • Monitro defnydd o'r Gwasanaeth
 • Canfod, atal a mynd i'r afael â materion technegol

Trosglwyddo Data

Gall eich gwybodaeth, gan gynnwys Data Personol, gael ei throsglwyddo i - a'i chynnal ar - gyfrifiaduron sydd y tu allan i'ch gwladwriaeth, talaith, gwlad neu awdurdodaeth lywodraethol arall lle mae'r gall cyfreithiau diogelu data fod yn wahanol i'r rhai o'ch awdurdodaeth.

Gweld hefyd: A yw Snap Maps yn diffodd pan fydd eich ffôn i ffwrdd?

Os ydych wedi'ch lleoli y tu allan i India ac yn dewis darparu gwybodaeth i ni, nodwch ein bod yn trosglwyddo'r data, gan gynnwys Data Personol, i India ac yn ei brosesu yno.

Mae eich caniatâd i’r Polisi Preifatrwydd hwn ac yna cyflwyno gwybodaeth o’r fath yn cynrychioli eich cytundeb i’r trosglwyddiad hwnnw.

Bydd iStaunch yn cymryd pob cam rhesymol angenrheidiol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol gyda'r Polisi Preifatrwydd hwn ac ni fydd eich Data Personol yn cael ei drosglwyddo i sefydliad neu wlad oni bai bod rheolaethau digonol ar waith gan gynnwys diogelwch eich data a gwybodaeth bersonol arall.

Datgelu Data

CyfreithlonGofynion

Gall iStaunch ddatgelu eich Data Personol yn ddidwyll bod angen cymryd camau o’r fath er mwyn:

 • Cydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol
 • I gwarchod ac amddiffyn hawliau neu eiddo iStaunch
 • Rhwystro neu ymchwilio i ddrwgweithredu posibl mewn cysylltiad â'r Gwasanaeth
 • Gwarchod diogelwch personol defnyddwyr y Gwasanaeth neu'r cyhoedd
 • >Er mwyn amddiffyn rhag atebolrwydd cyfreithiol

Diogelwch Data

Mae diogelwch eich data yn bwysig i ni, ond cofiwch nad oes unrhyw ddull o drosglwyddo dros y Rhyngrwyd, na dull o storio electronig yn 100% yn ddiogel. Er ein bod yn ymdrechu i ddefnyddio dulliau masnachol dderbyniol i ddiogelu eich Data Personol, ni allwn warantu ei ddiogelwch llwyr.

Darparwyr Gwasanaeth

Gallwn gyflogi cwmnïau ac unigolion trydydd parti i hwyluso ein Gwasanaeth (“Gwasanaeth Darparwyr”), i ddarparu'r Gwasanaeth ar ein rhan, i gyflawni gwasanaethau sy'n gysylltiedig â Gwasanaeth neu i'n cynorthwyo i ddadansoddi sut mae ein Gwasanaeth yn cael ei ddefnyddio.

Dim ond i gyflawni'r tasgau hyn y mae gan y trydydd partïon hyn fynediad i'ch Data Personol. ar ein rhan ac mae rhwymedigaeth arnom i beidio â'i datgelu na'i defnyddio at unrhyw ddiben arall.

Dadansoddeg

Gallwn ddefnyddio Darparwyr Gwasanaeth trydydd parti i fonitro a dadansoddi'r defnydd o'n Gwasanaeth.<1

 • Google Analytics

  Gwasanaeth dadansoddeg gwe yw Google Analytics. Darllenwch y Polisi Preifatrwydd ar gyfer Clicky yma: //policies.google.com/privacy?hl=cy

Cysylltiadau i Safleoedd Eraill

Gall ein Gwasanaeth gynnwys dolenni i wefannau eraill sy'n nad ydynt yn cael eu gweithredu gennym ni. Os cliciwch ar ddolen trydydd parti, cewch eich cyfeirio at wefan y trydydd parti hwnnw. Rydym yn eich cynghori'n gryf i adolygu Polisi Preifatrwydd pob gwefan y byddwch yn ymweld â hi.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys, polisïau preifatrwydd nac arferion unrhyw wefannau neu wasanaethau trydydd parti ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb amdanynt.

Preifatrwydd Plant

Nid yw ein Gwasanaeth yn cyfeirio at unrhyw un o dan 18 oed (“Plant”).

Nid ydym yn casglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy gan unrhyw un o dan 18 oed yn fwriadol. rydych yn rhiant neu warcheidwad ac rydych yn ymwybodol bod eich Plant wedi darparu Data Personol i ni, cysylltwch â ni. Os byddwn yn dod yn ymwybodol ein bod wedi casglu Data Personol gan blant heb ddilysu caniatâd rhieni, rydym yn cymryd camau i dynnu'r wybodaeth honno oddi ar ein gweinyddion.

Newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd Hwn

Mae'n bosibl y byddwn yn diweddaru ein Polisi Preifatrwydd o bryd i'w gilydd. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau trwy bostio'r Polisi Preifatrwydd newydd ar y dudalen hon.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi trwy e-bost a/neu hysbysiad amlwg ar ein Gwasanaeth, cyn i'r newid ddod i rym ac yn diweddaru'r “ dyddiad effeithiol” ar frig y Polisi Preifatrwydd hwn.

Cynghorir chi i adolygu'r Polisi Preifatrwydd hwn o bryd i'w gilydd am unrhyw newidiadau.Mae newidiadau i'r Polisi Preifatrwydd hwn yn effeithiol pan gânt eu postio ar y dudalen hon.

Cysylltwch â Ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Polisi Preifatrwydd hwn, cysylltwch â ni:

Mike Rivera

Mae Mike Rivera yn farchnatwr digidol profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi gweithio gyda chleientiaid amrywiol yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau Fortune 500, gan eu helpu i dyfu eu busnesau trwy strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Mae arbenigedd Mike yn gorwedd mewn creu cynnwys sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, adeiladu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol deniadol, a mesur llwyddiant ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu'n aml i wahanol gyhoeddiadau diwydiant ac wedi siarad mewn sawl cynhadledd marchnata digidol. Pan nad yw'n brysur yn gweithio, mae Mike wrth ei fodd yn teithio ac yn archwilio diwylliannau newydd.